Invited presentation - I. Farkhatdinov - Anthropomorphic verticality

Friday, 25. November 2016

Dr. I. Farkhatdinov was invited for a presentation “Anthropomorphic verticality estimation and balance control”, LAAS, Toulouse, France, Nov. 2016.